Π1.1

Ιοντικά Υγρά με δυνατότητα προσρόφησης CO2 1mol/mol

LoILMP

Π1.2

Πύργος προσρόφησης CO2 εργαστηριακής κλίμακας

LoILMP

Π1.3

Τρισδιάστατα θερμοκρασιακά προφίλ του πύργου απορρόφησης

AMBIO

Π1.4

Τεχνική αναφορά για τον προσδιορισμό της χημικής διεργασίας

SINASTRIA

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ1

 

Π2.1

Τεχνική αναφορά για το σχεδιασμό της χημικής διεργασίας δέσμευσης με θερμοκρασιακό έλεγχο σε διάφορα ύψη του πύργου απορρόφησης

NTUA

Π2.2

Τεχνική αναφορά για το σχεδιασμό ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ενσωμάτωση της χημικής διεργασίας δέσμευσης

NTUA

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ2

 

Π3.1

Τεχνική αναφορά για τον σχεδιασμό του συστήματος μεταφοράς του CO2 μέσω αγωγών και συνδυασμού αγωγών-πλοίου.

LFFT

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ3

 

Π4.1

Τεχνική Αναφορά σχετικά με το χαρακτηρισμό του υπό εξέταση πεδίου αποθήκευσης CO2

NTUA

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ4

 

Π5.1

Τεχνική Αναφορά της μελέτης και του σχεδιασμού της αποθήκευσης CO2 στο πηγάδι ενταφιασμού με συνδυασμό τριτογενούς ανάκτησης πετρελαίου.

LFFT

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ5

 

Π6.1

Τεχνική αναφορά της μελέτης και σχεδιασμού του συστήματος ασφαλείας για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποθήκευσης CO2

LFFT

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ6

 

Π7.1

Αναφορά της μελέτης βιωσιμότητας

SINASTRIA

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ7

 

Π8.1

Ιστοσελίδα του Προγράμματος

LoILMP

Π8.2

Σχέδιο εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων

AMBIO

Π1.1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ8